Impressum

Op­ti­mo­Ber­cher

An­ga­ben gemäß § 5 TMG
Ber­cher GmbH
Ver­tre­ten durch:
Ge­schäfts­füh­rer David Ber­cher, Georg Ber­cher

Op­ti­mo Soft­ware GmbH

Ver­tre­ten durch:
Ge­schäfts­füh­rer David Ber­cher, Willy Hamma, Wolf­gang Wach­ter

Kon­takt:
Mont­fort­stra­ße 23
D-88069 Tett­nang

Te­le­fon +49 7542 93800
Fax +49 7542 9380-65
E-Mail info@​optimobercher.​de

Han­dels­re­gis­ter:
Ber­cher GmbH
Amts­ge­richt Ulm, HRB 630744

Op­ti­mo Soft­ware GmbH
Amts­ge­richt Ulm, HRB 551631

Um­satz­steu­er-ID:
Um­satz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß §27 a Um­satz­steu­er­ge­setz:

Ber­cher GmbH
DE145372637

Op­ti­mo Soft­ware GmbH
DE811922753